Chrystologia.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

ks. Janusz Królikowski Wcielenie słowa jako podstawa teologii ikony według świętego Teodora Studyty

 1. Por. Ch. Schönborn, Ikona Chrystusa, tłum. W. Szymona, Poznań 2001.
 2. Na temat teologii ikony u Teodora Studyty, por. tamże, s. 230-248; C. Scouteris, La personne du Verbe Incarné et l’icône. L’argumentation iconoclaste et la résponse de saint Théodore Studite, w: Nicée II, 787-1987. Douze siècles d’images religieuses, red. F. Boespflug – N. Lossky, Paris 1987, s. 12-133 ( w niniejszym opracowaniu wykorzystuję to opracowanie).
 3. Por. Teodor Studyta, Antirrheticus: PG 99, 328D-436A.
 4. Tamże PG 99, 390C.
 5. Por. Teodor Studyta, Antirrheticus I, 10: PG 99, 340D.
 6. Tamże.
 7. II Sobór Nicejski, Dekret wiary 16, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, T. 1, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2001, s.337.
 8. Por. Teodor Studyta, Antirrheticus II, 47: PG 99, 388D; I, 7: PG 99, 337D-337A.
 9. Tamże III, 1, 13: PG 99, 400D-401A.
 10. Tamże 401A.
 11. Tamże I, 19: PG 99, 349AB.
 12. Por. German, Epistula ad Iohannem episcopum Synadensem: PG 98, 156CD.
 13. Teodor Studyta, Antirrheticus II, 38: PG 99, 380B.
 14. Teodor referuje ich poglądy: „Mówią oni, że nie ma żadnej różnicy miedzy bożkiem i obrazem, ponieważ mają to samo znaczenie. Bożek jest całkowicie formą i to, co jest widziane nie jest rzeczywistością podstawową; obraz z kolei jest podobieństwem. Ale to, co podobne nie jest niczym innym niż tym, że nie jest pierwowzorem”: Tamże I, 16: PG 99, 345C.
 15. Tamże: PG 99, 337A; II: PG 99, 329C; III, 1, 55: PG 99, 413D-416B.
 16. Tamże I, 5: PG 99, 333B.
 17. Tamże II: PG 99, 329C.
 18. Tamże III, 1, 53: PG 99, 413BC.
 19. Tamże, 413C.
 20. Tamże, 329D-332A.
 21. Por. na przykład: Nicefor, Antirrheticus I: PG 100, 313A; Mansi XIII, 252AB.
 22. Teodor Studyta, Antirrheticus I, 3: PG 99, 332B.
 23. Nicefor, Antirrheticus I: PG 100, 208B-D.
 24. Por. Mansi XIII, 236CD, 313ABC; Nicefor, Antirrheticus I: PG 100, 236C.
 25. Por. Nicefor, Antirrheticus: PG 100, 236C, 253A, 284A.
 26. Por. tamże: PG 100, 216BC, 236C, 309A, 313A, 337ABC.
 27. Mansi XIII, 257E-260A, 264BC, 336A.
 28. Tamże, 260A, 264A.
 29. Tamże, 336B.
 30. Tamże, 217A.
 31. Tamże, 26E.
 32. Teodor Studyta, Antirrheticus I, 3: PG 99, 332B; III, 1, 15: PG 99, 396C.
 33. Tamże II, 1, 47: PG 99, 409A.
 34. Tamże III, 1, 47: PG 99, 409A.
 35. Tamże I, 22: PG 99, 400C.
 36. Tamże III, 1, 10: PG 99, 393C.
 37. Por. Nicefor, Antirrheticus II: PG 100, 337C.
 38. Teodor Studyta, Antirrheticus II, 41: PG 99, 381C. Por także: II, 43-44: PG 99, 384ABC; 46: PG 99, 385B.
 39. Por. Nicefor, Antirrheticus I, PG 100, 221B.
 40. Tamże.
 41. Sobór Chalcedoński, Definicja wiary 11: Dokumenty Soborów Powszechnych, s. 223.
 42. Por. Teodor Studyta, Antirrheticus I, 7: PG 99, 336C.
 43. Jan Damasceński, De imaginibus I, 15: PG 94, 1241C; II, 5: 1288AB; III, 2: 1320B, III, 4: 3121D; III, 6: 1324D-1325B.
 44. Grzegorz z Nyssy, Quod non sunt tres Dii: PG 45, 132. Tłumaczenie polskie: Grzegorz z Nyssy, Drobne pisma trynitarne, tłum. T. Grodecki, Kraków 2001, s. 113-114 (ŻMT, 21).
 45. Por. Bazyli, Homilia XVI, In illud, in principio erat Verbum: PG 31, 480B.
 46. Grzegorz z Nyssy, Antirrheticus adversus Apollinarem: PG 45, 1160A.
 47. Por. Grzegorz z Nazjanzu, Poemata Theologica I, 62-64: PG 37, 406. Por. także Ad Cledonium presbyterum. Contra Apollinarium: PG 37, 177BC.
 48. Jeśli chodzi o szczegółowe opracowanie tego zagadnienia, por. J. Zachhuber, Human Nature in Gregory of Nyssa, Leiden 2000.
 49. Grzegorz z Nyssy, De perfectione, 50. Tłumaczenie polskie: Grzegorz z Nyssy, O naśladowaniu Boga, tłum. J. Naumowicz, Kraków 2001, s. 75 (BOK 15).
 50. Por. tamże.
 51. Teodor Studyta, Antirrheticus III, 1, 34: PG 99, 405C.
 52. II Sobór Nicejski, Dekret wiary 16, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, s. 338 (tłumaczenie polskie nie jest w pełni precyzyjne, mówiąc w tym tekście o „Istocie” – s. 339).
 53. Teodor Studyta, Antirrheticus III, 1, 34: PG 99, 405AB.
 54. Tamże, 405B.
 55. Tamże, 405BC.
 56. Atanazy, Orationes contra arianos III, 5: PG 26, 332AB.
 57. Bazyli, Homilia XXIV: PG 31, 608AB. Por. także De Spiritu Sancto 18: 32, 149C.
 58. Jan Damasceński, De imaginibus I, 21. Tłumaczenie polskie: Jan Damasceński, Mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy (tłum. M. Dylewska), „Vox Patrum” 19 (1999) t. 36-37, s. 511-512.
 59. Teodor Studyta, Antirrheticus III, 1: PG 99, 428C. Por. także Tenże, Adversus iconomachos capita septem I: PG 99, 489A.
 60. Tamże III, 7: PG 99, 424AB. Por. III, 12: PG 99, 425BC.
 61. Tamże III, 7: PG 99, 424AB.
 62. Tamże III, 1: PG 99, 420D.
 63. Tamże IV, 1: PG 99, 428C.
 64. Tamże III, 2: PG 99, 421A.